Het bestuur wordt gevormd door:

  • Mr. F.W.P.L.M. van der Ven, voorzitter
  • Dr. W.M. Witteveen, penningmeester
  • Mr. H.J. Lempers, secretaris
  • Mr. J.P. Weitenberg
  • Mr. J.J.M. Sluijs
  • Mr. H.T. Postma

Hoofdlijnen beleid 

Het bestuur streeft er naar het vermogen verkregen bij gelegenheid van de opheffing in 1975 van de Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de Provincie, zodanig in stand te houden dat de daaruit voortvloeiende middelen in koopkracht gelijk blijven. De middelen worden ieder jaar aangewend voor de statutaire doelen, meer in het bijzonder de bevordering van de studie van het geld- en effectenbedrijf, de muziekbeoefening, de uitgave van literaire- en historische studies, alsmede het in stand houden van wetenschappelijke prijzen.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen worden vergoed.

20222021
Baten
Opbrengsten uit rente en beleggingen41.16266.571
Lasten
Donaties64.48065.200
Overige lasten 39.26917.970