Het bestuur wordt gevormd door:

  • Mr. J.P. Weitenberg, voorzitter
  • Mr. H.J. Lempers, secretaris
  • Dr. W.M. Witteveen, penningmeester
  • Drs. J.C. van Kessel
  • Mr. F.R.J. Baron van Hövell tot Westerflier
  • Mr. F.W.P.L.M. van der Ven

Hoofdlijnen beleid 

Het bestuur streeft er naar het vermogen verkregen bij gelegenheid van de opheffing in 1975 van de Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de Provincie, zodanig in stand te houden dat de daaruit voortvloeiende middelen in koopkracht gelijk blijven. De middelen worden ieder jaar aangewend voor de statutaire doelen, meer in het bijzonder de bevordering van de studie van het geld- en effectenbedrijf, de muziekbeoefening, de uitgave van literaire- en historische studies, alsmede het in stand houden van wetenschappelijke prijzen.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen worden vergoed.

20212020
Baten
Opbrengsten uit rente en beleggingen66.57197.275
Lasten
Donaties65.20064.634
Overige lasten 17.97014.169