Werkterrein

Het Fonds behoort tot de kleinere fondsen met een beperkt budget. Dat maakt dat kleinschalige en individuele aanvragen een grotere kans maken dan grootschalige projecten, waaraan het Fonds geen relevante bijdrage kan leveren. Een gebruikelijke bijdrage bedraagt € 500 à € 1500.
Geen beurzen worden verstrekt voor het bachelor- en mastertraject. Studiereizen op bank- en effectengebied van (sub)faculteitsverenigingen komen wel in aanmerking.

Op het terrein van culturele stimulering ligt de focus op literair-culturele studies of activiteiten, alsmede klassieke muziekbeoefening. Andere culturele activiteiten worden niet op voorhand uitgesloten.

Werkwijze

Aanvragen kunnen vooralsnog schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend. Een bij voorkeur beknopte (niet meer dan 5 pagina’s) omschrijving van het doel, waarvoor men ondersteuning aanvraagt, alsmede een overzicht van kosten en verwachte opbrengsten of andere financiering, volstaat. Eventuele statuten en inschrijving Kamer van Koophandel hoeven niet meegezonden te worden. Een e-mailadres voor de beantwoording van de aanvraag wordt op prijs gesteld.

Het adres van het secretariaat is: Postbus 5045 1410 AA Naarden.

Naar verwachting zal in maart 2020 de website voor digitale aanvragen in gebruik worden genomen. Meer informatie en een link worden hier gepubliceerd. Aanvragen kunnen dan alleen nog digitaal worden ingediend. Het bovenstaande postadres komt te vervallen.

De gebruikelijke bijdrage is een gift. Als de financieringsopzet daar aanleiding toe geeft, wordt ook wel een bijdrage toegezegd in de vorm van een exploitatiegarantie, dwz. dat de toezegging pas gestand wordt gedaan als de eindafrekening daartoe aanleiding geeft. Giften kunnen uitbetaald worden, zodra vast is komen te staan dat de beoogde activiteit doorgang vindt. Behoudens tussentijdse verlenging komen toezeggingen na twee jaar automatisch te vervallen.

Voor hulp bij de aanschaf van muziekinstrumenten voor begaafde jonge musici wordt samengewerkt met SEM, de Stichting Eigen Muziekinstrument. Kandidaten dienen een aanvraag tot SEM te richten via Postbus 193 3950 AD Maarn.

Op aanvragen wordt beslist door het bestuur dat hiertoe vier maal per jaar vergadert. Aangeraden wordt aanvragen tijdig in te dienen.