Werkterrein

Het Fonds behoort tot de kleinere fondsen met een beperkt budget. Dat maakt dat kleinschalige en individuele aanvragen een grotere kans maken dan grootschalige projecten, waaraan het Fonds geen relevante bijdrage kan leveren. Een gebruikelijke bijdrage bedraagt € 500 à € 1500.
Geen beurzen worden verstrekt voor het bachelor- en mastertraject. Studiereizen op bank- en effectengebied van (sub)faculteitsverenigingen komen wel in aanmerking.

Op het terrein van culturele stimulering ligt de focus op literair-culturele studies of activiteiten, alsmede klassieke muziekbeoefening. Andere culturele activiteiten worden niet op voorhand uitgesloten.

Werkwijze

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend met behulp van ons digitaal aanvraagformulier.


De gebruikelijke bijdrage is een gift. Als de financieringsopzet daar aanleiding toe geeft, wordt ook wel een bijdrage toegezegd in de vorm van een exploitatiegarantie, dwz. dat de toezegging pas gestand wordt gedaan als de eindafrekening daartoe aanleiding geeft. Giften kunnen uitbetaald worden, zodra vast is komen te staan dat de beoogde activiteit doorgang vindt. Behoudens tussentijdse verlenging komen toezeggingen na twee jaar automatisch te vervallen.

Op aanvragen wordt beslist door het bestuur dat hiertoe vier maal per jaar vergadert. Aangeraden wordt aanvragen tijdig in te dienen.

Voor hulp bij de aanschaf van muziekinstrumenten voor begaafde jonge musici wordt samengewerkt met SEM, de Stichting Eigen Muziekinstrument. Voor de criteria en aanvraagmethode zie verder op https://www.stichtingeigenmuziekinstrument.nl/